ลานโล่งในกรุงเทพมหานครยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

Main Article Content

อลิศรา มีนะกนิษฐ

Abstract

การศึกษาลานโล่งในกรุงเทพมหานครยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่างรัชกาลที่ 1 - 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดลานโล่งในเมืองในแต่ละยุคของการพัฒนากรุงเทพฯ เป็นการวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าลานโล่งในกรุงเทพมหานครในยุคดังกล่าวมี 2 แห่ง ได้แก่สนามหลวง และลานรอบเสาชิงช้า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ลานคือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article