เข็มทิศการประเมิน

Main Article Content

ชัยวิชิต เชียรชนะ

Abstract

การประเมิน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและตัดสินคุณค่า การประเมินจะมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องมีเครื่องมือนำทางการประเมินที่ถูกต้องเหมาะสม เครื่องมือนำทางสำหรับการประเมินที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เป้าหมายถูกต้องชัดเจน ทิศทางแม่นยำ และใช้เวลาน้อย ประกอบด้วย แนวคิดการประเมินและบทบาทนักประเมิน และระบบการประเมิน เครื่องมือนำทางดังกล่าวนี้ เรียกว่า เข็มทิศการประเมิน โดยเครื่องมือ
นี้จะนำทางนักประเมินเพื่อให้การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2547). ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

American Evaluation Association. (2004). Guiding principles for evaluators [On-line]. Available: http://www.eval.org/publications/ area06.GPBochure.pdf

Evaluation Technical Assistance. (2008). Evaluation compass: Developing strategies for program success [On-line]. Available: http://www.cdc.gov/helthyyouth/ evaluation

Evaluation Technical Assistance. (2009). Evaluation compass: Evaluating your strategic plan [On-line]. Available: http://www.cdc.gov/helthyyouth/evaluation

Alkin, M.C., & Taut, S.M. (2003). Unbundling evaluation use. Studies in Educational Evaluation. 29: 1-12.

Chen, H.T. (2004). “The roots of theory-driven evaluation current views and origins” In M.C. Alkin (ed.). Evaluation Roots. Thousand Oaks: Calif: Sage.

Fetterman, D. M. (1996). Empowerment evaluation: An introduction to theory and practice. In D.M. Fetterman,
S.J. Kaftarian, and A. Wandersman (Eds.). Empowerment evaluation: Knowledge and tools for selfassessment
& accountability. Thousand Oaks,CA:Sage.

Guba, E.G., and Lincoln, Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London: Sage Publications.

Kirkpatrick, D. (1996). “Revisiting Kirkpatrick’s four level model, part of great ideas revisited series” training
& development, January, 54-59.

Patton, M.Q. (1986). Utilization-focused evaluation. California: Sage Publications.

Scriven, M. (1973). “Goal-free evaluation.” In E.R. House (ed.). School Evaluation: The Politics and Process.
Berkeley, CA: McCutchan.

Scriven, M. (1994). “Evaluation as a discipline” Studies in Educational Evaluation. 20(1): 147-166.

Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., Hammond, L. R., Merriman, H. O., & Provus, M. M. (1971).
Educational evaluation and decision-making in education. Itasca, IL: Peacock.

Tyler, R.W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.