พัฒนาการของการรับข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

Main Article Content

สรชัย กมลลิ้มสกุล
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

Abstract

สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 และเมื่อการออกอากาศครั้งแรกนั้น ข่าวต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกอากาศด้วย นับถึงปัจจุบันกว่า 54 ปีของโทรทัศน์ไทย ข่าวต่างประเทศยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในภาคข่าวโทรทัศน์ บทความนี้ประมวลให้เห็นถึงพัฒนาการของการรับข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงรับข่าวด้วยวิทยุโทรเลขและฟังเสียง   ช่วงลำเลียงข่าวด้วยเครื่องบิน  ช่วงการรับข่าวผ่านดาวเทียม  และช่วงการรับข่าวผ่านอินเทอร์เน็ต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article