ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในงานและครอบครัว ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารหญิง ในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

วรางค์ วีระนาคินทร์
มัลลิกา สังข์สนิท

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารหญิงตามลักษณะองค์การ 2) ความแตกต่างของระดับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารหญิงและระดับความขัดแย้งในงานและครอบครัวตามลักษณะองค์การ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งในงานและครอบครัว ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม กับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพของผู้บริหารหญิง  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารหญิงระดับต้นที่สมรสและมีบุตร ในองค์การรัฐวิสาหกิจ ราชการ และบริษัทเอกชน

ขนาดกลางขึ้นไปในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับสูง มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความขัดแย้งในงานและครอบครัวอยู่ในระดับต่ำ 2) ระดับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพมีความแตกต่างกันตามลักษณะองค์การ 3) ความขัดแย้งในงานและครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  แต่มีความความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการสนับสนุนทางสังคม และ 4) ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพ   ได้สมการ CA = 1.652 + 0.568(SE)  R2 = .157

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article