การใช้งานได้ของแบบสำรวจบนเว็บ สำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้ถนนต่อการรายงานการจราจร

Main Article Content

ปิติภูมิ โพสาวัง
สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
วสันต์ ภัทรอธิคม

Abstract

การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในลักษณะออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ (Web Survey) กำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ต้นทุนต่ำในการทำการวิจัยและมีความรวดเร็วในการรู้ผลของการสำรวจได้ทันที (Real Time) ระบบรายงานและประเมินสภาพการจราจรผ่านเว็บไซต์ที่นำเสนอเป็นระบบรายงานสภาพจราจร และรวบรวมข้อมูลความเห็นของผู้ใช้ถนนที่มีต่อสภาพจราจรนั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์หาระดับความติดขัดของผู้ใช้ถนน ซึ่งจะส่งผลให้การรายงานสภาพจราจรมีความถูกต้องแม่นยำตรงตามระดับความติดขัดของผู้ใช้ถนนโดยส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น  ระบบถูกพัฒนาขึ้นมาจากภาษา PHP และเทคนิคการใช้งาน AJAX การแสดงผลส่วนประสานงานผู้ใช้ (User Interface) ถูกออกแบบโดยใช้ Google Maps API เพื่อแสดงแผนที่เส้นทางที่สามารถระบุตำแหน่งข้อมูลสภาพจราจรตามถนนต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยง่าย การพัฒนาระบบเพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความง่ายในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ มีความดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาใช้งานมากขึ้นและกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้งในภายหน้า จำเป็นต้องคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน (Usability) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาระบบประสบความสำเร็จในการใช้งาน ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบความง่ายในการใช้งานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Usability ที่นำเสนอซึ่งมี 5 ด้าน คือ 1)ความสามารถในการเรียนรู้ (Learnability) 2)ประสิทธิภาพในการใช้งาน(Efficiency) 3)ประสิทธิผลจากการใช้งาน (Effectiveness) 4)ความพึงพอใจในการใช้งาน(Satisfaction) และ 5)ความเชื่อถือได้ในการใช้งาน (Reliability)  ผลที่ได้จากการทดสอบการใช้งานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article