วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการใช้บริการของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการใช้บริการของธุรกิจ 3 ประเภท คือ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร และโรงแรม    เพื่อศึกษาสภาพความพึงพอใจที่มีต่อธุรกิจทั้ง 3 ประเภท  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการของธุรกิจบริการ 3 ประเภท และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการของธุรกิจ 3 ประเภทที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค โดย รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ใช้บริการธุรกิจเหล่านี้ จำนวน 496 ราย ด้วยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และอธิบายด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า  ในส่วนสภาพการใช้บริการของผู้บริโภคด้านธุรกิจห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ด้านธุรกิจธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย ด้านธุรกิจโรงแรม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการโรงแรมราชพฤกษ์ สำหรับเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ไปใช้บริการ ทั้ง  3 ประเภท คือความสะดวกในการเดินทาง และที่จอดรถ ในส่วนของสภาพความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของธุรกิจในภาพรวม ทั้ง 3 ธุรกิจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีความพึงพอใจสูงกว่าธุรกิจโรงแรม และธนาคาร ในส่วนของการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค  ที่มีต่อการใช้บริการ เมื่อจำแนกตามเพศและอาชีพพบว่า  ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันสำหรับการใช้บริการของธุรกิจทั้ง 3  ประเภท เมื่อจำแนกตามช่วงอายุและรายได้พบว่า  ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันสำหรับการใช้บริการธุรกิจห้างสรรพสินค้า แต่ไม่แตกต่างกันสำหรับการใช้บริการของธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม  เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันสำหรับการใช้บริการของธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ข้อเสนอแนะของธุรกิจบริการทั้ง 3 ประเภท ด้านที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือ การให้บริการทางด้านราคาและการตลาด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article