ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ไทย

Main Article Content

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

Abstract

การกำหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นนโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ของไทยในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์สำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “การพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนำพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”

            กรอบคิดสำคัญของแผนฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสหกรณ์ให้มีบริบทการดำเนินงานทั้งในมิติด้านประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและในมิติด้านคุณค่า เพื่อการนำประโยชน์คืนสู่สมาชิกตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์การธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article