ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกโฆษณาทางเว็บไซต์

Main Article Content

เด่นเดือน เลิศทยากุล
ธรา อั่งสกุล
วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
จิติมนต์ อั่งสกุล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article