ผลของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต่อประสิทธิภาพการสอน ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่วงปี 2551-2555

Main Article Content

สมจิน เปียโคกสูง
วราภรณ์ เอี้ยวสกุล
วิสิษฐ์ แววสูงเนิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article