การสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

Main Article Content

ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ
ขวัญกมล ดอนขวา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานภายในองค์กร รวมถึงศึกษาการรับรู้และทัศนคติของพนักงานที่มีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผ้ใู ห้ข้อมูลคือ ผ้รู ับผิดชอบในการกำหนดกิจกรรมและการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 1 คน และพนักงานในบริษัท จำนวน 4 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและทำการแปลความหมายของข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การดำเนินกิจกรรมภายใน ได้แก่ กิจกรรมความรับผิดชอบเนื่องมาจากกระบวนการผลิต และความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ในองค์กร 2) การดำเนินกิจกรรมภายนอกที่มีต่อชุมชน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับขั้นตอนการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานทุกคนในองค์กร จึงเน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีรูปแบบการใช้สื่อที่หลากหลาย โดยรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พนักงานมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประเมินผลการสื่อสารจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานด้วยความสมัครใจ ด้วยการสนับสนุนและการทำตัวเป็นแบบอย่าง
จากคณะผู้บริหารในความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนำมาสู่ความผูกพันต่อองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article