ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ของข้าราชการตำรวจนครบาลไทย

Main Article Content

สรธัญ จุฑาวนิชกุล
ไชยา ยิ้มวิไล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของข้าราชการตำรวจนครบาลไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของข้าราชการตำรวจนครบาลไทย ผู้วิจัยทำการวิจัยแบบผสมวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยใช้การลดทอนข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการตำรวจนครบาลของไทย จำนวน 436 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 312.383 ที่องศาอิสระ (df) 306 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.389 ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ22/df) เท่ากับ 1.021 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.953 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.933 ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.007 นอกจากนี้ยัง พบว่า (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความยุติธรรมในองค์การ (2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อบรรยากาศองค์การ (3) ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางบวก
ต่อบรรยากาศองค์การ (4) ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ (5) บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ (6) บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ และ (7) ทัศนคติการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article