กระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

Main Article Content

ขจรศักดิ์ ทองรอด

Abstract

การพัฒนาสื่อการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในด้านการศึกษาเพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหา และสามารถศึกษาแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากการ
เรียนรู้มากที่สุด เทคโนโลยีด้านการพัฒนาสื่อการสอนถูกพัฒนาขึ้นหลากหลายวิธี อาทิ การเรียนผ่านระบบเครือข่าย (Web-Based Learning) ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ เน้นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ การบันทึกการเรียนการสอนแบบทันทีทันใด (Real time) สื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป (Computer Assisted Instruction: CAI) ในปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถนำสื่อประสมชนิดต่าง ๆ ผนวกเข้าไปยังบทเรียนได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะในการคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติเด่น อาทิ สามารถนำพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอินเทอร์เน็ต สามารถนำมาทบทวนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และมีแบบทดสอบวัดความรู้จากผู้สอนได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษากระบวนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม ไอบุ๊ค ออเธอร์ (iBooks Author) ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเพิ่มสื่อประสมที่มีความหลากหลายรูปแบบเข้าไปในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ ภาพถ่าย เสียงบรรยาย วีดิทัศน์ประกอบความเข้าใจ ภาพวัตถุ 3 มิติ ที่สามารถหมุนรอบทิศทาง พร้อมทั้งสร้างแบบทดสอบความรู้ของผู้เรียนได้ ผลการทดลองพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article