บทปริทัศน์ว่าด้วยมุมมองแบบปรัชญาต่อข้อความที่ระบุถึงตนเอง

Main Article Content

เทพทวี โชควศิน

Abstract

บทปริทัศน์นี้แสดงการอธิบายในประเด็นปรัชญาว่าด้วยทัศนคติแบบระบุถึงตนเองรวมทั้งความคิดและการสื่อสารแบบระบุถึงตนเอง ในขั้นต้นได้แยกแยะระหว่างมโนทัศน์ดังกล่าวจากสองมโนทัศน์ของข้อความว่าด้วยสิ่งกับว่าด้วยคำพูด ต่อมาได้กล่าวถึงประวัติของข้อความที่ระบุถึงตนเอง เฟรเกกล่าวว่ามุมมองของผู้พูดที่กล่าวถึงตนเองเป็นมุมมองพื้นฐาน ส่วนคาสตาเญดา เพอร์รี และลูอิสต่างก็สนับสนุนทัศนคติแบบระบุถึงตนเอง หรือตัวดรรชนีเชิงสารัตถะว่าไม่อาจลดทอนได้ มีข้อโต้แย้งที่ตอบโต้กับทฤษฎีดังกล่าว แต่บางส่วนก็ยอมรับทัศนคติของทฤษฎี ผู้วิจัยเสนอมุมมองต่อปัญหาว่าด้วยธรรมชาติของการพูดถึง
ตนเอง และสรุปว่าไม่ว่าปัญหาใดก็สนับสนุนว่าทัศนคติแบบระบุถึงตนเองเป็นประเด็นที่แตกต่างจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article Review