ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

Main Article Content

น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหารสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 2) แบบประเมินคุณภาพของหนังสือฯโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการ
ประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.50) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 72.47 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.45)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article