อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)

Main Article Content

อรรถพล ฐิติวร
มาเรียม นะมิ
อัมพล ชูสนุก

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าสินเชื่อสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ) ทั้งหมด 30 สาขา ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า 421 คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า ไค-แสควร์ (χ2) มีค่าเท่ากับ 464.207
ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 463 ค่าความน่าจะเป็น (p–value) มีค่าเท่ากับ 0.475 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) มีค่าเท่ากับ 1.002 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.028 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.942 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.917 และค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.002 โดยผลการวิจัยยังแสดงว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (2) ราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (3) ช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (4) การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (5) ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (6) ราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (7) ช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (8) การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (9) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ (10) ความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ (11) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article