การวิเคราะห์ SWOT แสงไฟส่องนำทางสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชุมชนทำได้

Main Article Content

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ และนำเสนอกรณีศึกษาจากชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจในการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับชุมชนที่เกิดจากการปรับตัวของคนในชุมชน ทั้งนี้กลยุทธ์เป็นแผนการหรือวิธีการในการดำเนินงานที่ทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน ซึ่งผู้บริหารต้องเลือกกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันระหว่างทรัพยากรในองค์การและความสามารถหลักขององค์การ รวมทั้งคำนึงถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การด้วย ขณะที่การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT เป็นสิ่งที่องค์การใช้เพื่อประเมินสถานการณ์และนำไปสู่การกำหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ทั้งยังสามารถนำปัจจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค มาจับคู่กันในรูปแบบของ TOWS matrix ได้อีกด้วย กระนั้นความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีคุณค่าอันใดเลย หากไม่มีนัยยะในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการชุมชน ซึ่งคาดหวังให้คนในชุมชนสามารถข้ามผ่านสถานะของความไม่รู้เชิงทฤษฎีไปสู่สถานะของปัญญาเชิงปฏิบัติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการจัดการชุมชนจึงเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนที่ต้องลงมือทำในวันนี้และเวลานี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article