บทปริทัศน์ทางปรัชญาว่าด้วยแก่นสารนิยม

Main Article Content

Theptawee Chokvasin

Abstract

บทปริทัศน์นี้ชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลังเชิงประวัติของข้อโต้แย้งทางปรัชญาดังที่ปรากฏในแนวคิดเชิงทฤษฎีของแก่นสารนิยมซึ่งมักจะมองกันว่ามีที่มาจากระบบปรัชญาของ เดวิด ลูอิส แก่นสารนิยมให้เหตุผลถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความง่อนแง่น ในบทบาทเชิงกฎของคุณสมบัติหนึ่ง ๆ ส่วนแนวคิดต่อต้านแก่นสารนิยมให้เหตุผลโต้แย้งโดยชี้ว่าแนวคิดของลูอิสว่าด้วยความถ่อมตนแบบแรมซีย์ซึ่งสนับสนุนนำหนักของความง่อนแง่นนั้นมีความบกพร่อง อย่างไรก็ดี พบว่าบทความวิจัยในปัจจุบันยังคงเน้นอภิปรายในประเด็นของความเป็นไปได้แบบแรมซีย์ในการเป็นกฎธรรมชาติ ผู้วิจัยเสนอว่าแนวคิดว่าด้วยพึ่งพานิยมของ
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะเพิ่มเข้าไปในการอภิปราย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Article Review