ประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Main Article Content

สราวุธ สุขสุผิว
ชาลินี มินขุนทด
พันทิพา อมรฤทธิ์
ศุทธินี ศรีสวัสดิ์

Abstract

สื่อการสอนอัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Smart Educational Media Creator: SEMC) เป็นสื่อการสอนแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่อการสอน SEMC ในรายวิชาระบบประสาท 3 ของนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 79 คนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.43) อายุระหว่าง 18-20 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมก่อนเรียนรายวิชาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2.50-3.00 คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิจารณญาณที่วัดโดยใช้แบบวัดของ Cornell critical thinking test (level Z) ทั้งชั้นเรียนพบว่าหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทำการวิเคราะห์แยกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับช่วง 2.50-3.00 และ 3.00-3.50 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.89) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในด้าน
ปริมาณเนื้อหาในสื่อการสอน เวลาที่ใช้ศึกษาต่อบทเรียน ปริมาณความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากชั้นบรรยาย ความอิสระในการเลือกเรียนแต่ละเนื้อหา ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความสะดวกในการใช้งานของระบบส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
สื่อการสอนแบบ SEMC สามารถเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านการส่งเสริมทักษะการคิดและตอบสนองการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมนิสัยการเรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article