ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Main Article Content

วนิชย์ ไชยแสง

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2)  ศึกษาปัจจัยของความร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจ ที่มีผลต่อความสามารถองค์กรธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

            1.ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รับการสนับสนุนของภาครัฐ พบว่า มีทำเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสม ตลอดจนมีปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่   กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอื่น ๆ คือ กลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งสองกลุ่มคล้ายกัน คือ เกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงโครงสร้างและนโยบาย

            2.ความร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจ และภาครัฐบาล  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความสามารถขององค์กรธุรกิจ  ซึ่งมี 4  ด้าน  คือ  

1) ประสิทธิภาพ  2) การเพิ่มผลิตภาพ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและ 4) การสร้างความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันโดยรวมขององค์กร

            3. ความร่วมมือเครือข่ายวิสาหกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4  จังหวัด  ควรมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ การนำความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article