ดัชนีบทความตีพิมพ์ของ มทส และสถาบันอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในฐานข้อมูลของ ISI

Main Article Content

จิตตานันท์ ติกุล
พงพร จ่างโพธิ์

Abstract

บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลของ ISI ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549 ซึ่ง มทส มีจำนวนบทความที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ ISI ทั้งสิ้น 188 บทความ คิดเป็นอัตราส่วน 0.241 บทความต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ 1 คน และคิดเป็นอัตราส่วน 0.480 บทความต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ทำวิจัย 1 คน ได้รับการตีพิมพ์จากวารสาร 115 ชื่อเรื่อง ซึ่งวารสารที่ตีพิมพ์บทความและมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสาร (Journal Impact Factor – JIF) ของปี พ.ศ. 2548 สูงสุด  คือวารสาร PHYSICAL REVIEW LETTERS (JIF = 7.489) นอกจากนี้ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวยังถูกอ้างอิงสูงสุดถึง 57 ครั้ง สำหรับอัตราส่วนการถูกอ้างอิงโดยภาพรวมเท่ากับ 2.298 ครั้งต่อบทความ เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอีก 7 แห่ง อัตราส่วนจำนวนบทความตีพิมพ์ต่อบุคลากรสายวิชาการ มทส จัดอยู่ในลำดับที่ 3 รองจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร แต่อัตราส่วนต่อจำนวนปีที่ดำเนินการนับตั้งแต่ก่อตั้ง มทส จัดอยู่ในลำดับที่ 1

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article