ปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจในประเทศไทย

Main Article Content

วรัญญา เยาวรัตน์ ลี
ภัทรี ฟรีสตัด
ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนา เพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจ ในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทจำกัดที่มีอายุในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 484 บริษัท ใช้วิธีการ เก็บตัวอย่างโดยอ้างอิงฐานข้อมูลจากหนังสือ Special Issue Business Top 1000 Companies ปี พ.ศ. 2015-2016 โดยเก็บข้อมูล จากตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำการบริหารจัดการ การจัดการความรู้ องค์การสมรรถนะสูง และความอยู่รอดขององค์การ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเชิงความเห็นแบบประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณาด้วยโปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์ และสถิติเชิงอนุมาณด้วยโปรแกรมสถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นเพื่อการนำเสนอปัจจัยสาเหตุที่สามารถ ส่งอิทธิพลต่อความอยู่รอดขององค์การ

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจ ในประเทศไทย มีค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยสามารถพิจารณาได้จากค่า χ2 = 151.51, df = 125, p-value = 0.054, RMSEA = 0.021, GFI = 0.971 และ AGFI = 0.946 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การบริหาร จัดการ และองค์การสมรรถนะสูง สามารถส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความอยู่รอดขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากัน ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.27 และ 0.26 ตามลำดับ ส่วนการจัดการความรู้ ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ต่อความอยู่รอดขององค์การโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.007 และท้ายสุดตัวแปรทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันสามารถ อธิบายผลความอยู่รอดขององค์การได้ร้อยละ 23.0

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article