การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

Main Article Content

น้ำฝน คูเจริญไพศาล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองานของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนิสิตจำนวน 29 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบประเมินความ สามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินการนำเสนองาน และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากคะแนนที่ได้จากการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงาน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน คุณภาพของการทำรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ การนำเสนองาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา(content analysis) ผลการวิจัย สรุปได้ว่าความสามารถในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองานของนิสิต ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.38 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 83.45 และ มีนิสิตได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 จำนวน 26 คน จากทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article