การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Main Article Content

ขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์
บุญศรี พรหมมาพันธุ์
ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทด้านวัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตร (2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น ของหลักสูตร (3) ประเมินกระบวนการของหลักสูตร และ (4) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย (1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จำนวน 8 คน (2) อาจารย์ผู้สอน จำนวน 6 คน (3) นักศึกษา จำนวน 88 คน (4) ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 58 คน (5) ผู้บังคับบัญชา จำนวน 58 คน และ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 221 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ สาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article