ร่องรอยอารยธรรมข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

Main Article Content

กำพล จำปาพันธ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณที่เป็นจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย และจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อตอบประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางสังคมวัฒนธรรมของผู้คนตามแนวชายแดน จากวัฒนธรรมเขมร มาสู่สยามประเทศ เป็นการแนะนำสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดน อันเป็นแนวทางสำคัญ ที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับกัมพูชา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article