Published: 2018-06-18

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกกลุ่มวิชา โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

สุภลักษณ์ สีสุกอง, พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร, ธรา อั่งสกุล, จิติมนต์ อั่งสกุล

49-66