ติดต่อ

ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้รับผิดชอบหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ 66-2504-7521-4

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 66-2504-7521-4