กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (Editor)
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ (Associate professor Tassaneewan Sripradit)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)


กองบรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (External Editorial)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณทัต (Professor Emeritus Dr.Chantha Suwannathat)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit University)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (Professor Dr.Boonreang Kajornsin)
ข้าราชการบำนาญ (Retired government official)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ (Professor Emeritus Sumon Amornwiwat)
ข้าราชการบำนาญ (Retired government official)

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ (Associate professor Dr.Kanchit Malaivongs)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (Associate professor Dr.Laddawan Pechroj)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Rajapruk University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (Associate professor Dr.Sarisak Soontornchai)
ข้าราชการบำนาญ (Retired government official)


กองบรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (Internal Editorial)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิช ทัพภวิมล (Assistant professor Dr.Punnawit Tuppawimol)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร (Assistant professor Dr.Nareerut Seerasarn)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง (Dr. Supatcha Kubglomsong)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)