ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (Editor)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย (Associate professor Dr.Sarisak Soontornchai)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)


กองบรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (External Editorial)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรรจา สุวรรณทัต (Professor Emeritus Dr.Chantha Suwannathat)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit University)

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช (Professor Dr.Suwimol Vongvanich)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ (Professor Dr.Boonreang Kajornsin)
ข้าราชการบำนาญ (Retired government official)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ (Professor Emeritus Sumon Amornwiwat)
ข้าราชการบำนาญ (Retired government official)

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ (Associate professor Dr.Kanchit Malaivongs)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (Associate professor Dr.Laddawan Pechroj)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (Rajapruk University)


กองบรรณาธิการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (Internal Editorial)
รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ (Associate professor Dr.Vasina Chandrasiri)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา (Associate professor Dr.Manoon Toyama)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี (Associate Professor Dr.Pannachat Moryadee)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์ (Associate professor Tassaneewan Sripradit)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)