การเรียนรู้ยุคใหม่กับการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • สมัครสมร ภักดีเทวา
  • เอกนฤน บางท่าไม้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

การสอนออนไลน์, การเรียนการสอน, การเรียนยุคใหม่

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ของประเทศไทยได้มีการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะการเน้นด้านการพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้าน เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และฉับไว โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ การศึกษาในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดขึ้น  การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม ไปสู่การเรียนแบบออนไลน์ที่มีระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทุกคนสามารถเข้าถึงเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทุกเวลา และทุกสถานที่

การเรียนการสอนระบบเปิดสำหรับมวลชนจึงเกิดขึ้นและเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาอย่างเปิดกว้างโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจากบริบทจากการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องพิจารณาถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พฤติกรรมการเรียน เทคนิค วิธีการ กระบวนการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bangthamai, E. (2018). The Effects Of E-Learning Model Integrating Inquiry Based Learning And Project Based Learning To Enhance Learning Achievement And Photography Ability For Undergraduate Students. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 11(4), 745-762. (in Thai)

Chaiyong Brahmawong. (2013). Developmental Testing of Media and Instructional Package. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1): 7-20. (in Thai)

Dangthongdee, G. (2017). The Education of Thailand 4.0. Vocational Education Central Region Journal, 1(1), 1-6. Retrieved on December 11, 2020 from https://so06.tcithaijo.org/index.php/IVEC Journal/article/view/246429

Grainger, Barnaby. (2013). Introduction to MOOCs: avalanche, illusion or augmentation?

UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Retrieved on December 14, 2020 form https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223896

Holmes B & Gardner J. (2006). e-Learning: Concepts and Practice. London: SAGE.

Mathuros, S. (2021). Management Education Online in the NEW NORMAL COVID-19.Rajapark Journal, (40), 33-42. (in Thai)

McLoughlin, L., & Magnoni, F. (2017). The Move-Me project: reflecting on xMOOC and cMOOC structure and pedagogical implementation. In Q. Kan & S. Bax (Eds), Beyond the language classroom: researching MOOCs and other innovations (pp. 59-69). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2017.mooc2016.671

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2020). Announcement of Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Subject: Vigilant measure against the spread of Coronavirus (2019-nCoV). Retrieved form https://www.mhesi.go.th/index.php/content_page /item/3033-2019-covid-19-1-6.html

Ministry of Education, Office of the Permanent Secretary. (2016). The 12th Education Development Plan of the Ministry of Education (B.E. 2560 – 2564). Retrieved on December 14, 2020 from http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170313-Education-Development-Plan-12.pdf

National Science and Technology Development Agency. (2020). MOOCs: Educational Innovation/leaping forward communication technology for education. Retrieved on February 24, 2021 from https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/moocs-bibliometric/

Office of National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council. (2019).Policy and Strategy of Higher Education, Science, Research and Innovation B.E. 2563 –2570 and Science, Research, and Innovation Plans B.E. 2563 –2565. Retrievedon March 2, 2021 from https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_ of_Thailand_HESI_2563 2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2011). the Eleventh National Economic and Social Development Plan 2012 – 2016. Bangkok: Bangkok : National Economic and Social Development Board.

Office of the Educational Council. (2010). National Educational Plan Edition Revised Edition (2009 -2016). 1st ed. Bangkok: Pik Wan Graphic Co., Ltd.

Phanich., W. (2017). The path to educational quality in Thailand 4.0 Era. In the Fourth National Educational Conference, Vongchavalitkul University. Nakhon Ratchasima:Vongchavalitkul University. (in Thai)

Sintukhet, P. (2017). Study this era. (Digital era): Thailand 4.0. National Academic Conference on Education 3rd: NACE. 98-110. (in Thai)

Sungsri, S. (2017). A Model of Educational Services to Enable Graduate Students of Sukhothai Thammathirat Open University to Achieve Learning Success in the Distance Education System. STOU Educational Journal, Sukhothai Thammathirat Open University. 10(2), 65-78. (in Thai)

Thai Cyber University Project. (2018). Guidelines for instructor development to prepare their readiness for open online teaching for the mass. (Research project). Bangkok: Thai Cyber University Project. (in Thai)

Thai Cyber University Project. (N.D.). Rationale for TCU establishment. Retrieved on January 20, 2020 from http://www.thaicyberu.go.th/ (in Thai)

Thammatar, T. (2014). e-Learning: from theory to practice. Bangkok: Thailand Cyber University Project , Office of the Higher Education Commission (in Thai)

Thongkaew, T. (2020). New Normal Based Design in Education: Impact of COVID-19. Journal of Teacher Professional Development, 1(2): 1-10. (in Thai)

Tosh Yamamoto. (2014) . Future Design in Education. Tshlab, Kansai Univ. All rights reserved. Kasetsart University ETC Seminar Nov. 21, 2014.

Yuan, L., Powell, S., & Olivier, B. (2014). Beyond MOOCs: sustainable online learning in institutions. A white paper for the Centre for Educational Technology, Interoperability and Standards. Retrieved form http://publications.cetis.ac.uk/2014/898

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-12