วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการของ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ  เดือนมกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม  โดยมิได้วางจำหน่าย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดนตรี  การศึกษาทางดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  ดนตรีวิทยา  ดนตรีชาติพันธุ์ มานุษยวิทยาทางดนตรี วัฒนธรรมดนตรี วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเพณีทางสังคมที่เกี่ยวกับดนตรี และสนับสนุนให้คณาจารย์  นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ ๆ      

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์

2021-03-21

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ โดยในช่วงนี้ทางวารสารอยู่ในระหว่างการตั้งค่าระบบ Thai-jo สำหรับการรับและตอบกลับบทความ เมื่อเมื่อการตั้งค่าระบบเสร็จเรียบร้อย ทางวารสารจะประกาศรับบทความสำหรับตีพิมพ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

บรรณาธิการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2024

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-30

สารบัญ

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดูทุกฉบับ

ISSN : (PRINT)

ISSN : (ONLINE)