การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะไวโอลินขั้นพื้นฐาน โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชมรมดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

Main Article Content

ปุณญิศา ไชยภักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะไวโอลินขั้นพื้นฐาน โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชมรมดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชมรมดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะไวโอลินขั้นพื้นฐาน โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของโคดาย  2) แบบประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกไวโอลินโดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย สรุปได้ว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะไวโอลินขั้นพื้นฐาน โดยใช้เพลงพื้นบ้านอีสาน ตามแนวคิดของโคดายมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.94 ( = 4.94, S.D. = 0.15)

Article Details

บท
บทความวิจัย