ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น สำหรับกิจกรรมชุมนุมดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

Chaimongkol Jaitat

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น สำหรับกิจกรรมชุมนุมดนตรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เลือกเรียนวิชากีตาร์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี โรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละผลการวิจัย สรุปได้ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น สำหรับกิจกรรมชุมนุมดนตรี
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.62)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ตติ แซ่แต่. (2563). การสร้างชุดกิจกรรมการปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานชุมมนุมดนตรีสากล

โรงเรียนวัดยานนาวาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ ศป.ม.

(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา.

พงศธร ห้องแซง และคมกริช การินทร์. (2561, 2 เมษายน) “การพัฒนาชุดฝึกทักษะ

ประกอบการเรียนกีตาร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.” วารสารศึกษาศาสตร์.

(2) : 294.

โรงเรียนมารีย์นิรมล. (2563). แผนปฏิบัติการโรงเรียนมารีย์นิรมล.

(เอกสารแนวปฏิบัติของโรงเรียน). อุบลราชธานี : โรงเรียนมารีย์นิรมล.

วิทยา วอสเบียน. (2555). การพัฒนาชุดการสอนวิชากีตาร์เบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่โดยใช้ดีวีดี

เป็นสื่อหลักกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีเครือข่ายสยามกลการ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม.

(สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วีระพงษ์ มีแก้ว. (2559). การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม.

ศรีประภา ศรีหางวงษ์. (2562, 1 มกราคม). “การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีด้วยเบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม).” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6(1) : 53-65.

สัญพิชา โพธิดอกไม้. (2563). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). สกลนคร :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ.

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

Paul, N. (2008). Classical Guitar. America : Hal Leonard LLC.