การพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ไพศาล เรืองฤทธิ์
  • เฉลิมพล จตุพร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วสุ สุวรรณวิหค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อภิญญา วนเศรษฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

DOI:

https://doi.org/10.14456/mjba.2020.7

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, การส่งออก, ราคาทุเรียน

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 162 เดือน และใช้การพยากรณ์เชิงปริมาณด้วยวิธี Box-Jenkins หรือตัวแบบพยากรณ์ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ผลการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าตัวแบบที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออก คือ SARIMA(2,1,2)(0,1,1)12 และ SARIMA(1,1,1)(0,1,1)12 โดยตัวแบบพยากรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพความแม่นยำร้อยละ 91.9 และร้อยละ 97.7 ตามลำดับ สำหรับผลการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2563 พบว่า ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.02 และร้อยละ 21.06 ตามลำดับ ในขณะที่ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกปี พ.ศ. 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.24 และร้อยละ 11.87 ตามลำดับ

References

กระทรวงพาณิชย์. (2563). การค้าไทย: ทุเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2553). เทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย. (พิมพ์ครั้งที่ 9). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญหญิง สมร่าง, สุณี ทวีสกุลวัชระ, ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา และลักขณา เศาธยะนันท์. (2561). การพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทองโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร.

ภัฐชญา สิทธิสร และจตุภัทร เมฆพายัพ. (2560). การพยากรณ์ราคาสุกรพันธุ์ลูกผสมด้วยวิธีบอกซ์- เจนกินส์. Science and Technology RMUTT Journal, 7(2), 206-210.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2560). ตัวแบบพยากรณ์ราคาทุเรียนหมอนทอง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(1), 100-108.

วรางคณา เรียนสุทธิ์. (2562). การเลือกตัวแบบพยากรณ์ราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อที่เหมาะสม. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 47(3), 563-575.

ศศิธร โกฎสืบ และกัลยา บุญหล้า. (2559). การสร้างตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ราคาข้าวหอมมะลิ 105. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 49-60.

สิทธิกรณ์ คำรอด และเบญจศรี ศรีโยธิน. (2562). การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(1), 34-45.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2563). สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2562. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Box, G. E. P, & Jenkins, G. M. (1970). Time series analysis, forecasting and control. SF: Holden Day.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427-431.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics. (5thed). McGraw Hill.

Jatuporn, C., Sukprasert, P., Tongchure, S., Suvanvihok, V., & Thongkaew, S. (2020). Forecasting import demand of table grapes: Empirical evidence from Thailand. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(2), 578-586.

Rueangrit, P., Jatuporn, C., Suvanvihok, V., & Wanaset, A. (2021). Forecasting production and export of Thailand’s durian fruit: An empirical study using the Box-Jenkins approach. Humanities and Social Sciences Letters, 8(4), 430-437.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-25

How to Cite

เรืองฤทธิ์ ไ., จตุพร เ., สุวรรณวิหค ว., & วนเศรษฐ อ. (2021). การพยากรณ์ราคาทุเรียนในประเทศและราคาทุเรียนส่งออกของประเทศไทย. Maejo Business Review, 2(2), 19–31. https://doi.org/10.14456/mjba.2020.7