รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)

Main Article Content

ธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา
สมศักดิ์ บุญปู่
อธิเทพ ผาทา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพสุขภาวะตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา          2) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ)


ผลการวิจัยพบว่า สภาพสุขภาวะตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการบูรณาการคุณลักษณะสุขภาวะตนเองตามแนวทางของ World Health Organization (WHO) กับรูปแบบคุณลักษณะสุขภาวะตามแนวคำสอนในพระไตรปิฎก การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาสุขภาวะตนเองเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านกาย (กายภาวนา) ประกอบด้วยการบริโภคอาหารที่เหมาะสม สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รับประทานยาที่เหมาะสม จัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ออกกำลังกายพอดี  (2) ด้านศีล (ศีลภาวนา) การพัฒนาความตระหนักรู้ในความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม ด้วยการไม่ละเมิดศีลหรือวินัยทางสังคมและองค์กร (3) ด้านจิต (จิตภาวนา) การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง ด้วยการจัดการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมสายบุญ (4) ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) มีการพัฒนาปัญญาด้านวิชาชีพ ด้านวิธีคิดที่ไม่มีอคติ ด้านวิธีการวินิจฉัย ด้านการจัดการความคิด และด้านการเข้าใจโลกและชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณภัคสุรางค์ วงศ์สุภาภรณ์. (2557). การประยุกต์ใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่. ใน วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสิริภูรินิทัศน์ ฐิตสคฺโค (ดิษสวรรค์) และคณะ. (2564). รูปแบบการบริหารเชิงพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ. วารสารวิจยวิชาการ, 4(2), 13-25.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2544). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2548). สู่การศึกษาแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมใจ วิเศษทักษิณ. (13 พฤศจิกายน 2562). ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ). (นางสาวธนัญชาภาวิ์ ชัยประภา, ผู้สัมภาษณ์)

สราวุฒย์ วิจิตรปัญญาและคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบและกระบวนการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนา. ใน รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Cambridge University. (2003). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge : Cambridge University Press.

Hornby, A S. (2001). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (Sixth edition). Great Britain : Oxford University Press.

Thomas Lathrop Stedman. (1995). Reference Stedman’s Medical Dictionary. 26th Edition Illustrated in color. Baltimore : Williams & Wilkins.

WHO. (1998). Adelaide Recommendation on healthy Public Policy. WHO : Geneva.