วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Political Science and Public Administration, Khon Kaen University [PSPAJ-KKU] ) (TCI 2 ได้รับการรับรองระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2567) เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความประเภทอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง นโยบายระหว่างประเทศ การจัดการและนโยบายสาธารณะ การจัดการองค์กรภาครัฐและเอกชน การคลังสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): (มกราคม-มิถุนายน 2564)

Public Administration throughout the Next New Normal

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

นโยบายของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันขงจื่อสู่ประเทศไทย

Chinese Policy on Promoting the Development of Confucius Institute to Thailand

เว๋ย ฟาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ, ดร. ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ

1-30

ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อแผนการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัจมีย์ หมัดหมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรชา รักดี, ดร. ฮาฟีส สาและ, สุไรนี สายนุ้ย, ธัญญธร สายปัญญา

77-96

ดูทุกฉบับ