นโยบายของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาสถาบันขงจื่อสู่ประเทศไทย Chinese Policy on Promoting the Development of Confucius Institute to Thailand

Main Article Content

เว๋ย ฟาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ
ดร. ธรรม์ธเนศ ปุณณ์ธนามหาการุณ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) นโยบายของจีนในการส่งเสริมการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนตั้งแต่สถาปนาเป็นประเทศสาธารณประชาชนจีนในปี 1949 ถึงปัจุบัน และ 2) นโยบายในการส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันขงจื่อสู่ประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยและภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสถาบันขงจื่อ ผลการศึกษาพบว่า หลังการสถาปนาประเทศจีน เศรษฐกิจของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสถานภาพของจีนในระดับนานาชาติมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ประเทศจีนจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองสู่โลกภายนอกอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจีนจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนขึ้น จากนั้นในปี 2004 จึงตั้งสถาบันขงจื่อเป็นตัวกลางสำคัญในการเผยแพร่ ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกับจีนและมีจำนวนชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมากได้กลายเป็นประเทศที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาเผยแพร่ภาษาจีนในปัจจุบัน การพัฒนาที่ก้าวหน้าและเข้มแข็งของสถาบันขงจื่อในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนที่สำคัญทั้งจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน แนวโน้มในอนาคตจีนและไทยจะมีการผลักดันเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเป็นระบบผ่านสถาบันการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง


คำสำคัญ: นโยบายของจีน สถาบันขงจื่อในประเทศไทย การส่งเสริมภาษาจีน


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง/References

นริศ วศินานนท์. (2559). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารจีนศึกษา, 9(2), น. 263-287.
พัชรี มากระจันทร์. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อจีนระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต, วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม.
Chen Xiuzhen (2011). Current Situation and Prospect of Chinese Teaching
in Thailand. (Master's Thesis). Hebei Normal University, College of Humanities.
Dong Xuefeng. (2017). Study on the International Promotion of Chinese
Language under China’s Language Strategic Background. (Doctoral Dissertation). Northeast Normal University, College of Humanities.
Du Qiaohong. (2017). Study on Chinese Cultural Activities of Confucius
Institute in Thailand. (Master's Thesis). Guangxi Normal University, College of Literature.
Fang Lei. (2017). Investigation and Analysis on Chinese Teaching Status of
Prince of Songkla University in Thailand. (Master's Thesis). Henan University, College of International Education.
Feng Xiaoling. (2014). The Study of Cultural Communication of Confucius
Institute in Thailand. (Master's Thesis). Chongqing University, College of Foreign Languages.
Guo Xuxia, Wang Yanqiong & Guo Weijie (2014). Research on Sports
Communication at the Confucius Institute in Thailand. Journal of Sports Culture Guide. 14(6), pp. 130-133.
Han Xue. (2012). Survey of Chinese Teaching at the Confucius Institute in
Southern Thailand. (Master's Thesis). Heilongjiang University, College of Literature.
Hanban. (2019 September,17). Confucius Institute. Retrieved from http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/
Hao Junfeng. (2009). An Effectice Way to the Construction of Soft Power:
as an Example of Confucius Institute. (Master's Thesis). Hebei Normal University, College of Law and Politics.
He Peng. (2016). Study on the Current Situation of Chinese Teaching in
the Confucius Institute at Chiang Mai University in Thailand. (Master's Thesis). Yunnan Normal University, College of Chinese International Education.
Hu Renyou. (2014). The Study of Chinese International Promotion
Strategies. (Doctoral Dissertation). Northeast Normal University, Faculty of Education.
Jiang Aoshuang, Wu Yinghui & Fu Kang. (2011). Survey of Chinese Teacher Volunteer Teaching in Thailand-Enlightenment for Volunteer Training. Journal of Research on Education for Ethnic Minorities. 8(5), pp. 85-90.
Li Ning. (2012). The Development of Confucius Institute and Its Effect on
Chinese Cultural Soft Power Construction. (Master's Thesis). Jinan University, College of International Relationship.
Liang Xia, (2017). Development Status, Dilemma and Countermeasures of
Confucius Institute in Thailand. Journal of Around Southeast Asia. 17(4), pp. 80-83.
Liu Yang. (2015). Study on Chinese Cultural Activities at the Confucius
Institute at Chiang Mai University in Thailand. (Master's Thesis). Yunnan Normal University, College of Chinese International Education.
Nisarat Jina. (2015). Cross Cultural Communication of Chinese Teacher
Volunteer Teaching in Prince of Songkla University, Phuket Campus. (Master's Thesis). Minzu University of China, College of International Education.
Shi Xiao. (2012). Motivation and Teaching Strategies for Chinese Language
Learning by Thai College Students. Journal of Jiannan Literature (Classic Teaching Garden). 12(11), p. 305.
Siriwan Worrachiyut. (2012). The Research of the Policy and Management
of Chinese Studying in Thailand. (Master's Thesis). East China Normal University, Department of Curriculum and Instruction.
Tan Shuling & Guo Yulu. (2013). The spread of Chinese culture
in Thailand: A case study of the Suphan Confucius Institute at Chuandengsi University in Thailand. Journal of Media Practice Research. 13(3), pp. 109-110.
Tanakarn Pataburee. (2018). Discussion on Chinese Cultural
Communication Strategies for Thai Chinese Learners. (Master's Thesis). Minzu University of China, College of International Education.
Wang Pengmei. (2016). The sustainable development of cultural activities
hold by Confucius Institute in Thailand – The Spring Festival activities as an example. (Master's Thesis). Zhengzhou University, College of Literature.
Wang Pingxiang. (2012). Analysis of the Development Status and Problems of the Confucius Institute in Thailand. Journal of Chinese
International Communication Research. 12(1), pp. 193-198.
Wei Zhiping. (2013). The current situation of Chinese teaching in Suphan
Confucius Institute in Thailand. (Master's Thesis). Guangxi University, College of International Education.
Wen Mingliang. (2010). A Study on the Development of Thai Confucius
Institutes. (Master's Thesis). Jinan University, College of Management.
Wu Yinghui & Guo Jiaoyang. (2007). Survey of Chinese Teacher Volunteer
Projects in Thailand. Journal of Yunnan Normal University (Chinese Language Teaching and Research for Foreigners). 7(1), pp. 8-11.
Xie Liusha. (2016). Confucius Institute in Thailand Culture Communication Development Research. (Master's Thesis). Chongqing Technology
and Business University, College of Literature and Journalism.
Xu Huaiyu. (2017). Study on the Present Situation of Chinese Teaching
in the Confucius Institute at Chulalongkorn University. (Master's Thesis). Harbin Normal University, College of International Education.
Xu Yang. (2011). Analysis of the New Basic Point of Cultural Exchange
between China and Thailand-Confucius Institute. Journal of Xichang College•Social Science Edition, 11(4), pp. 81-83.
Zhang Bai’e. (2012). The Research of Chinese Volunteer Teachers’
Teaching Adaption in the Beginning Time to Thailand. (Master's Thesis). Jinan University, College of Literature.