ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน จากจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องลุ่มน้ำนัมมทา

Main Article Content

มานพ นักการเรียน
ธานี สุวรรณประทีป

บทคัดย่อ

การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการ ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีการทดสอบทั้งด้านจิตใจและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เน้นให้มีความผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และต้องคำนึงคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคต


ทางราชการจำเป็นต้องแก้ไขความเสื่อมของสังคม คือ การฉ้อราษฎร์บังหลวง การดื่มสุราเมรัยจนก่อให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท และการเล่นการพนัน ทั้งในส่วนของข้าราชการและประชาชนให้ได้เสียก่อน จึงจะพัฒนาประเทศได้สำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมการศาสนา . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐.
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, “บทปริทัศน์หนังสือ The New Public Service”, วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๑๓-๑๒๑.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, รศ.ดร. หลักรัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, ๒๕๕๑.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์,.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙.
สุชีพ ปุญญานุภาพ เรียบเรียง ชุบ กาญจนประกร เขียงเชิงอรรถ. ลุ่มน้ำนัมมทา. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เย็น หุวะนันท์. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๑๔.
อุทัย เลาหวิเชียร, ดร. รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖.
http://kanchanapisek.or.th/kp๖/sub/book/book.php?book=๒๗&chap=๒&page=t๒๗-๒-infodetail๐๑.html (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://news.thaipbs.or.th/content/๑๙๒๓๓๘(เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://praew-zoetic.blogspot.com/๒๐๑๐/๐๒/blog-post_๒๘.html (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://th.wikipedia.org/wiki/% (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖).
http://thaipublica.org/๒๐๑๖/๐๑/corruption-perceptions-index-๒๐๑๕-thailand/(เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://toorsicc.blogspot.com/p/๖_๖๑.html (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_(เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/act_law๒๕๕๑.pdfพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).
https://bovisualize.wordpress.com (เข้าถึงข้อมูลวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗).