เผยแพร่แล้ว: 2017-12-29

Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade 4–6

เวทย์ บรรณกรกุล, ชัยชาญ ศรีหาหนู

139-150

ภาษาบาลี : ภาษารักษาพระพุทธพจน์

อุทัย สติมั่น, วิโรจน์ คุ้มครอง, พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท

39-52

การบำเพ็ญเพียรโดยอาศัยหลัก “ชาคริยานุโยค”

พระครูพิพิธ วรกิจจานุการ, อำพล บุดดาสาน

53-66

สังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ สะท้อนสังคมไทย

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, สุธี แก้วเขียว

ุึ67-86

ธรรมจักรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ธีรพงษ์ มีไธสง, พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ

103-120