ศึกษาวิเคราะห์มนุษย์กับการปกครองในอรรถกถาธรรมบท

Main Article Content

มานพ นักการเรียน

บทคัดย่อ

อำนาจเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับการปกครอง สังคมใดมีการปกครอง สังคมนั้นก็ย่อมมีการใช้อำนาจ อำนาจที่ต้องการคืออำนาจที่เป็นธรรม (ธรรมวัส) รัฐไหนไม่มีเศรษฐี รัฐนั้นจะมีแต่ความยากจน พระราชาจึงจำเป็นต้องแสวงหาเศรษฐีหรือทายาทของเศรษฐีที่อยู่ในเมืองหรือรัฐอื่น ๆ มาอยู่ประจำ เพื่อต้องการให้เศรษฐีนั้นช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจการค้าของบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เศรษฐีในสมัยพุทธกาลเป็นตำแหน่งที่พระราชาทรงแต่งตั้งและเป็นข้าราชการ มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและช่วยเก็บภาษีอากรให้แก่พระราชา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมการศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐.
ณัฐวุฒิ ถิรธมฺโม (รอดวงค์ศา), พระมหา. “ศึกษาวิเคราะห์การสงเคราะห์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักรที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระเจ้าปเสนทิโกศลกับพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
พงษ์พันธ์ จันทรวราทิตย์. “บทบาทของเศรษฐีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฏฐกถา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
รังษี สุทนต์. “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
อานนท์ อาภาภิรม. รัฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดี้ยนสโตร์, ๒๕๔๕.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IGX๖qusYCkJ [สืบค้นข้อมูลเมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕].