ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ

Main Article Content

สมุห์สุวรรณ วิริโย
อุทัย สติมั่น

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ เพื่อศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ ผลการวิจัยพบว่า การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 หลักปฏิบัติวิปัสสนา คือการเจริญสติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้ในกาย เวทนา จิต และธรรม การกำหนดรู้รูปนามขันธ์ 5 ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริง พระยสเถระ ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าด้วยอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4  จิตท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแบบสัทธานุ  สารีโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำ  เป็นวิธีการพัฒนาอินทรีย์เพื่อสู่วิมุตติ   อบรมอริยมรรคด้วยการส่งกระแสจิตตามพระธรรมเทศนากำหนดรู้อาการเกิดดับแห่งจิตด้วยปัญญาญาณแล้วพิจารณาภูมิธรรมตามพระธรรมเทศนาจนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 เมื่อบรรลุแล้วกลายเป็นศรัทธาวิมุตติเป็นผู้เข้าใจอริยมรรคถูกต้องแล้วเพราะเห็นแจ้งในอริยสัจ 4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธีรพงษ์ มีไธสง, ศึกษาการบำเพ็ญบารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ, วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (๒๐๑๖): ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙.
พระคันธสาราภิวงศ์. เนตติอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี เอไอเซ็นเตอร์, ๒๕๕๑.
พระเด่น ชิตมาโร, ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระองคุลิมาลเถระ, วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (๒๐๑๖): ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙..
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
สมบูรณ์ ตาสนธิ. พระอรหันต์สาวกบรรลุธรรมได้อย่างไร. นนทบุรี:บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, ๒๕๕๕.