ศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของสำนักปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

พระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์ ญานวุฑฺโฒ
พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ

Abstract

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของสำนักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา ๒ เพื่อศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของสำนักปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ จากผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการสอนกัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ คือ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม โดยบริกรรมยุบหนอ–พองหนอที่เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ) มีนโยบายให้สอนกัมมัฏฐานตามรูปแบบที่มีพระไปอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมามาเป็นต้นแบบ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม การมีสติโดยการเจริญวิปัสสนาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม). กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร. ๒๕๔๕.
คณะอุบาสก-อุบาสิกาวัดใหญ่ชัยมงคล. คู่มือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นวัดใหญ่ชัยมงคล. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด. ๒๕๖๑.
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑.
ภูธร ภูมะธน. กฐินสามัคคี วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด. ๒๕๖๐.
บรรณจบ บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๔.
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ). คู่มือพระวิปัสสนาจารย์. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. ๒๕๖๑). หน้า ๒๐.
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติปัฏฐาน ทางสู่พระนิพพาน. แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์. ๒๕๕๑.
พระครูปริยัติธรรมวงศ์. วิเคราะห์พุทธปณิธานกับการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.