ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พระสิทธิชาติ สุภาจาโร

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท และศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า  วิปัสสนากรรมฐานเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาเพื่อรู้แจ้งความจริงแท้ หลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฎฐานคือ ๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และ ๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน วิธีการสอนวิปัสสนาภาวนาของสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ยึดหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ โดยเน้นการรู้เท่าทันอาการที่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน ตามรู้เห็นอาการที่เกิด-ดับของสภาวะธรรมทั้งทางกายและใจให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามอย่างต่อเนื่อง จิตตั้งมั่นและพัฒนาสู่วิปัสสนาญาณ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘-๑๒.
คณะศิษยานุศิษย์, สรรพธรรม ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (เชียงใหม่: ณัฐพลการพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๘๒.
อภิญญา ชูตระกูล และคณะ, แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่, วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓), หน้า ๕๒๐.
พระเทพสิทธาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล), คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติ-ปัฏฐาน ๔, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (เชียงใหม่: คณะศิษยานุศิษย์, ๒๕๔๘), หน้า ๖-๑๐.