บุคลิกภาพของพระภิกษุตามหลักเวสารัชชกรณธรรม

Main Article Content

อรชร ไกรจักร์
เเม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ

บทคัดย่อ

บทความนี้แสดงให้เห็นความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีสำหรับพระภิกษุ เนื่องด้วยหน้าที่ของพระภิกษุจะต้องพบปะประชาชนและสอนธรรมะอยู่เป็นประจำ ดังนั้น บุคลิกภาพที่ดีของพระภิกษุจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมชื่อว่า เวสารัชชกรณธรรม มีอยู่ 5 ข้อ คือ ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปัญญา เป็นหลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของพระภิกษุ กล่าวคือ ศีลเป็นหลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เช่น  การแต่งกาย    การพูดคุย การเดิน การนั่ง เป็นต้น ส่วน ศรัทธา พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ และปัญญา เป็นหลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เช่น ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ อุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ สติปัญญา พระภิกษุที่ใช้หลักเวสารัชชกรณธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง จะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดีสอดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่ว่าด้วยลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี เมื่อพระภิกษุมีบุคลิกภาพดีแล้ว ย่อมเป็นที่เจริญศรัทธาของประชาชนที่พบเห็นและสามารถประกาศพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาไทย พระวินัยปิฎก สมันปาสาทิกาภาค 2, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560.

________ อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ภาค 1, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.

________ อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ภาค 2 , กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556.

________ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาษาไทย ภาค 1, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555.

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 34,กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2559.

________ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 27, กรุงเทพมหานคร; โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2559.

พระพุทธโฆสเถระ รจนา, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีร์วิสุทธิมรรค, พิมพ์ครั้งที่ 6.

นันทิมา นาคาพงศ์, การสร้างและพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, องค์การมหาชน, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), ถึงเวลา มารื้อปรับ ระบบพัฒนาคนกันใหม่, วัดญาณเวศกวัน, แหล่งที่มา: http://www.watnyanaves.net › File › books › pdf,

พาณี สีตกะลิน, บุคลิกภาพของผู้นำในศตวรรษที่ 22, จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, แหล่งที่มา: https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book584/index.asp