วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

นามอาหารไทย ๔ ภาค : วัฒนธรรมอันสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เนมิ อุนากรสวัสดิ์, วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, บุญเลิศ วิวรรณ์

1-14

การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเชิงพุทธเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน

สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ปราโมทย์ ยอดแก้ว, สมหญิง ลมูลพักตร์

179-193

สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา

สุนทรีพร อำพลพร, อรสา จรูญธรรม , ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

194-208

บุคลิกภาพของพระภิกษุตามหลักเวสารัชชกรณธรรม

อรชร ไกรจักร์, เเม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, พระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ

113-125

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ไกรศร วันละ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

56-66

กาลามสูตร: การมีส่วนร่วมของประชาชนของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ปุณณภา ปริเมธาชัย, พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต

155-167

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลป้องกันโรคโควิด 19 โดยใช้หลักอิทธิบาท 4

พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต, พระครูจิตรการโกวิท, สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง

168-178

ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์

ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร