ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์

Main Article Content

พระครูสังฆรักษ์วรท อภิวโร
อุทัย สติมั่น

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากในการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคิลานุปัฏฐากในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  2) เพื่อศึกษาหลักธรรมและวิธีการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยสำหรับพระคิลานุปัฏฐากตามหลักพุทธศาสนา และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการดูแลสุขภาวะผู้ป่วยสำหรับพระคิลานุปัฏฐากตามหลักพุทธศาสนา  โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร  ผลการวิจัยพบว่า พระคิลานุปัฏฐากมีความรู้ด้านสุขภาพมากกว่าพระสงฆ์ทั่วไป การดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย คณะสงฆ์พึงส่งเสริมให้มีพระคิลานุปัฏฐากเพื่อคอยดูแลและส่งเสริมสร้างสุขภาพตนเอง อุปัชฌาย์ อาจารย์และสหธรรมิก ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยใช้ประโยชน์ความรู้ด้านสุขภาพจากการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม พระคิลานุปัฏฐากที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธนั้นต้องสละเวลาและมีความตั้งใจที่จะถวายการรักษา พระสงฆ์ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะถวายการอุปฐากพระสงฆ์ผู้อาพาธด้วยวิธีการต่าง ๆ การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจตามธรรมและสามารถนำหลักธรรมนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจของตนให้มีความแข็งแกร่ง พระพุทธองค์ทรงเน้นสอนไตรลักษณ์ ที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบด้วย รูปธรรมและนามธรรม ความไม่เที่ยง เป็นต้น ถือเป็นแก่นของคำสอน การใช้หลักธรรมในการทำงาน เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ทางด้านจิตใจ


เพราะการเจ็บป่วยและความตายเป็นทุกข์ เป็นภัยของมนุษย์แต่ขณะเดียวกัน ก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของทุกชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 2500.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

คล้อย ทรงบัณฑิต. ประชุมวิชานานาปัญหาและเฉลย ธรรมวิภาค สำหรับนักธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาตรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2552.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2520.

_________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.

_________. พุทธธรรมฉบับขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2546.

พระวิชิต ธมฺมชิโต. คู่มือดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ญาณภาวัน, 2560.

พระมหาโยธิน โยธิโก (ปัดชาสี). “การจัดการขันธ์ 5 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ในพระพุทธศาสนา”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขานุการสำนักนายกรัฐมนตรี, 2560.

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก. กรุงเทพมหานคร: สํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561.

มหาเถรสมาคม. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://mahathera.onab.go.th/index.phpurl=mati&id=7466, [30 มีนาคม 2564].

__________. การดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://mahathera.onab.go.th/index.phpurl=mati&id=7466, [30 มีนาคม 2564].