The Challenges of Thai District Health System Management : A Pilot Study in Nakhon Sawan Province, Thailand

Authors

  • พิษนุ อภิสมาจารโยธิน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

Management, District Health, Workforce, Competency, Strengthening, Development

Abstract

The objectives of this research were to study the behaviour of the district health management for strengthening competencies and development; to study the key tasks that the district health management workforce require to perform their role; to study the core competencies required to perform their key managerial tasks effectively; to study the challenges facing of district health management workforce in providing equitable and effective health services to the population they serve. Data were collected by mixed methodology using interviews and questionnaires with 47 samples. The quantitative were data analyzed by using statistics of frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), and the qualitative data analyzed by using content analysis. The results found that the overall behavioural Items were necessary at a high level ( = 4.18) which included attitude, capability, skills, abilities, and knowledge. The key tasks which the health system managers gave most precedence was the analytical, administration, and evaluation on the policies, plans, goals, visions, obligations, and look at the future of the organization. Besides, the core overall competencies were necessary at a high level ( = 4.19) which included leadership, professionalism, political awareness, leading and managing change, self management and resilience, evidence-decision making, public and industrial relations and networking, operation administration and resource management, knowledge of organization’s environment, and interpersonal, relationship management and communication qualities. Moreover, the challenges facing of district health management workforce which were given most precedence were the changing of policies and government regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ. (2558). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 หลัก 3 ร่าง 1 สุขภาวะเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 34. ฉบับที่ 3. หน้า 171-189

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2559(ก)). การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการนํ้าดื่มสะอาดของตำบลหนองดินแดงจังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ 36. ฉบับที่ 1. หน้า 62-81

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2559(ข)). เรื่องเพศกับการแพทย์: อนามัยการเจริญพันธุ์ในมิติของสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2558). กรอบการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สวรส. ประจำปี 2558-2562. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. (2558). Sustainable Development Goals. เข้าถึงเมื่อ (23 ธันวาคม 2558). เข้าถึงได้จาก (https://www.bihmoph.net /userfiles/file/Proceedings%20of% 20GHS%20workshop.pdf)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3. (2558). ข้อมูลทั่วไป: สถิติจากการสรุปเมื่อปี 2558. เข้าถึงเมื่อ (1 มกราคม 2559). เข้าถึงได้จาก (https://www.spbo3.moph.go.th/data_gn.html)

สำนักสารนิเทศ. (2553. 7. กันยายน). จุรินทร์ เผยที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสนอสาระร่างปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยความเป็นเมืองและสุขภาพ 1 ข้อ. ใน ข่าวเพื่อสื่อมวลชน. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก (https://
pr.moph.go.th/iprg/module.php?mod=news_print&idHot_new=33590)

สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย, วิศรี วายุรกุล และจรรยา ภัทรอาชาชัย. (2558). รูปแบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง 14 ประเทศ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6. ฉบับที่ 2. หน้า 144-155

Burk G.C. (1989). Understanding the Dynamic Role of the Hospital Executive: the View is Better from the Top. Hospital and Health Services Administration Spring. Vol. 34. No. 1. pp. 99-112

Co-operative Education and Career Service. (2011). The 10 Core Competencies. Canada: University of Victoria

Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice. (2014). Core Competencies for Public Health Profession. Revised and Adopted by the Council on Linkages Between Academia and Public Health Practice. Access (26 June 2014). Available (https://phf.org/corecompetencies)

Griffith JR, Warden GL, Neighbors K and Shim B. (2002). A New Approach to Assessing Skill Needs of Senior Managers. Journal of Health Administration Education. Vol. 20. No. 1. pp. 75-98

Hudak RP., Brooke PP. and Finstuen K. (2000). Identifying Management Competencies for Health Care Executives: Review of a Series of Delphi Studies. The Journal of Health Administration Education Spring. Vol. 18. No. 2. pp. 213-43

Kazanjian A. and Pagliccia N. (1993). Health care managers in British Columbia, Part I: who manages our systems?. Healthcare Management Forum. Vol. 6. No. 1. pp. 19-24

Liang, Zhanming. (2006). A Quantitative and Qualitative Study of the Senior Health Executive Workforce in New South Wales 1990-1999. Dissertation of the Degree of Doctor of Philosophy, Griffith University, Australia

Liang, Zhanming., Peter Howard, and Lee Koh. (2012). Hey Boss, are you sure they are the managers you are looking for? : Managerial competency requirements for Level II & III managers in community health services. GSTF International Journal of BioSciences. Vol. 2. No. 1. pp. 86-91

Liang, Zhanming., Godfrey Isouard, David Briggs, Sandra Leggat, and Peter Howard. (2013). Developing competent health service managers: how much do we know and how much have we done?. Access (26 June 2014). Available (https://www.shape.org.au/wp-content/uploads/2013/10/Liang-et-al.pdf)

Lim L-Y. Lim, Tord Kjellstrom, Adrian Sleigh, Suwanee Khamman, Sam-Ang Seubsman, Jane Dixon and Cathy Banwell. (2009). Associations Between Urbanisation and Components of the Health-Risk Transition in Thailand. A Descriptive Study of 87,000 Thai Adults. Glob Health Action. Vol. 2. Issue. 1. pp. 110-122

Longest BB and Brooks DH. (1998). Managerial Competence at Senior Levels of Integrated Delivery Systems. Journal of Healthcare Management. Vol. 43. No. 2. pp. 115-35

Manley, K. and Garbett, R. (2000). Paying Peter and Paul: Reconciling Concepts of Expertise with Competency for a Clinical Career Structure. Journal of Clinical Nursing. Vol. 9. No. 3. pp. 47-59

Ministry of Public Health. (2016). Chapter 5 Health Service Systems in Thailand. Access (14 June 2016). Available (https://eng.moph.go.th/index.php/health-situation-trend/93-mental-health-2001/situation-and-trends-of-mental-health-factors/126-chapter-5-health-service-systems-in-thailand)

Mintzberg H. (1973). The Nature of Managerial Work. Prentice-Hall: New Jessey

National Health and Hospital Reform Commission. (2009). A Healthier Future for all Australians - Final Report. Commonwealth of Australia, Canberra: NHHRC

National Health and Hospital Reform Commission. (2009). National Health and Hospital Reform Commission Final Report and Patient-Centred Suggestions for Reform. Australian Journal of Primary Health. Vol. 17. No. 2. pp. 162-168. DOI: 10.1071/PY10033.

Noppadon Pumyim and Somrat Lertmaharit. (2008). Capacity of Health Centers for Implementing Health Promotion in Nakhon Sawan Province. Health Res 2008, 22(uppl). pp. 49-53

New York University. (2016). Effective Management Skills and Knowledge. New York: NYU Wagner. Access (26 June 2014). Available (https://wagner.nyu.edu/health/spec_mgt)

Phitsanu A. (2014). Discursive Practices of Thai Traditional Medicine in Hospital: Case Study of District Hospital in Nakhon Pathom Province. International Journal of Behavioral Science. Vol. 9. No. 1. pp. 67-82

Rawson G. (1986). Senior Health Service Managers: Characteristics and Educational needs. Australian Studies Health Service Administration No. 57. University of New South Wales, Sydney.

Robinns CJ, Bradley H, Spicer M and Mecklenburg GA. (2001). Developing Leadership in Healthcare Administration: A Competency Assessment Tool. Journal of Healthcare Management. Vol. 46. No. 3. pp. 188-202

Roemer, L. (1996). Hospital Middle Managers’ Perception of their Work and Competence. Hospital and Health Services Administration Summer. Vol. 41. No. 2. pp. 210-235

Shewchuk RM, O’Connor SJ and Fine D. (2005). Building an Understanding of the Competencies Needed for Health Administration Practice. Journal of Healthcare Management. Vol. 50. No. 1. pp. 32-47

United State Bureau of Labor. (2016). Health Administration. Bureau of Labor Statistics. Access (26 June 2014). Available (https://en.wikipedia.org/wiki/Health_administration)

Wallick WG. (2002). Healthcare Managers’ Roles, Competencies, and Outputs in Organisational Performance Improvement. Journal of Healthcare Management. Vol. 47. No. 6. pp. 390-402

John M. Welton. (2007). Mandatory Hospital Nurse to Patient Staffing Ratios: Time to Take a Different Approach. The Online Journal of Issues in Nursing. Vol. 12. No. 3.

World Health Organization South East Asia Regional Office. (2010). Health Ministers from South East Asia Highlight Challenges. Meeting of the 28th. Access (26 June 2014). Available (https://www.searo.who.int/LinkFiles/Press_Releases_-_Year_2010_ PR1506.pdf)

World Health Organisation. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion. Ottawa: WHO.

World Health Organization. (2016). Global Report on Urban Health: Equitable, Healthier Cities for Sustainable Development. Geneva: WHO.

Yiengprugsawan V, Caldwell BK, Lim LLY, Seubsman S,and Sleigh AC. (2011). Lifecours Urbanization, Social Demography, and Health Outcomes among a National Cohort of 71,516 Adults in Thailand. International Journal of Population Research. Vol. 1. No. 1. pp. 30-40

Published

2017-12-27

How to Cite

อภิสมาจารโยธิน พ. (2017). The Challenges of Thai District Health System Management : A Pilot Study in Nakhon Sawan Province, Thailand. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 4(2), 61–76. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189678

Issue

Section

Research Articles