The Dynamic of Cultural Spaces on Communities of Tai Dam Ethnic Groups in Nakhon Sawan Province

Authors

  • ปรียานุช คำสนอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Culture Space, Dynamic, Tai Dam, Ethnic Group

Abstract

This article aims to study the dynamics of the Tai Dam ethnic group’s culture spaces, to understand the origin and the importance of space to ethnic groups, including the role of the relationship of space to social structure, beliefs and members of the ethnic group. The study found the origin of the cultural area of the Tai Dam originally. There is a believe in the supernatural, spirits (pee) and kwan can be traced back to the original settlement of the Tai Dam mainland at Sibsongjutai state, Vietnam. The cultural area that is later associated with the life of Tai Dam as a funeral area and the space to create a male - female interaction. In the later period, Tai Dam culture is a coculture. It is integrated with the Buddhist culture of most of the Central region area. It creates the multicultural space of two cultures. The current cultural area is an expression of cultural identity of the Tai Dam ethnic group. Both in symbolic form and cultural activities caused by policy factors; and for conservation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. (2550). วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา. (2537). วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย. กรุงเทพฯ : อทิตตา พริ้นติ้ง

เฉลิม ทองแพง. (สัมภาษณ์). เมื่อ (2 กรกฎาคม 2558). ผู้ใหญ่บ้านวังหยวก 110 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โชติมา จตุรวงค์. (2546). เรือนไทดำ : กรณีศึกษาเพชรบุรี (เอกสารประกอบการอบรมระยะสั้น เรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นศึกษา ณ ห้องมหามาลา - ปราบปรปักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 2 - 3 และ 9 - 10 สิงหาคม 2546).

ไทยแลนด์ เพชรต้อม. (สัมภาษณ์). เมื่อ (7 กุมภาพันธ์ 2559). ปราชญ์ชาวบ้าน (ไทดำ) บ้านหนองเนิน 67/2 หมู่ 4 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ. (2550). มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ธนาเพลส

บุญยงค์ เกศเทศ. (2557). ผีวิถีคน : ความเชื่อและการพึ่งพาระหว่างคนกับผี. กรุงเทพฯ : กากะเยีย

พเยาว์ ประทีปพิชัย. (2545). วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไทดำ. คณะกรรมการ และศิษยานุศิษย์. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์พัฒนวิธาน (บุญเทียม ปภสฺสโร) ณ เมรุวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 2 กุมภาพันธ์ 2545. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์

พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤกธิ์. (2555). ศรัทธาวิวัฒน์ การปรับตัวเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ. กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์

ภัททิยา ยิมเรวัต. (2544). ประวัติศาสตร์สิบสองจุไทย. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

เรณู เหมือนจันทร์เชย. (2542). โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก

สมทรง บุรุษพัฒน์. (2524). การเล่นคอนลาวโซ่งที่บางกุ้ง. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ. (2540). ลาวโซ่ง : พลวัตของระบบวัฒนธรรมในสองศตวรรษ. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน. (2552). สารัตถะ คติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์

Tai Song Dam. (2558). รายชื่อหมู่บ้านไทดำในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย, ข้อมูลจากสมัชชาลาวโซ่งไทยทรงดำ (ไทดำ) แห่งประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ (5 ธันวาคม 2558). Avalible (https://i-san.tourismthailand.org/detail/read/843)

Published

2017-12-27

How to Cite

คำสนอง ป. (2017). The Dynamic of Cultural Spaces on Communities of Tai Dam Ethnic Groups in Nakhon Sawan Province. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 4(2), 77–90. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189679

Issue

Section

Research Articles