The Effect of Tourism Image and Satisfaction on Tourist Loyalty in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic

Authors

  • ตุ๊กตา ใสมณี Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
  • ชาตยา นิลพลับ Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

Keywords:

Tourism Image, Satisfaction, Tourist Loyalty

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of tourism image and satisfaction on tourist loyalty in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic. The questionnaire was used as a tool to collect data from 422 tourist visiting Vientiane Capital. The descriptive statistics is used to analyze data; frequency, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistics is used to analyze data; pearson’s correlation coefficient and multiple regressions analysis. The result showed that satisfaction in the dimension of amenity effect on tourist loyalty at 0.01 signifi cant level, and tourism image in the dimension of overall image and satisfaction in the dimension of attraction affects to tourist loyalty in Vientiane Capital at 0.05 significant level. All of the independent variables are able to predict tourist loyalty at 34.8 percent (AdjR2 = 0.348).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ตุ๊กตา ใสมณี, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

ชาตยา นิลพลับ, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima

References

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์. (2559). บทรายงานสถิติการท่องเที่ยวของ สปป.ลาว ปี ค.ศ. 2016. นครหลวงเวียงจันทน์: กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว

กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ. (2556). ความสัมพันธ์และผลกระทบของแรงจูงใจที่มีต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับมาเที่ยวซํ้าของการท่องเที่ยวชายแดนไทย - ลาว. ปริญญาปรัชญาดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกศสุณีย์ สุขพลอย. (2558). การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการบอกต่อของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จงจินต์ เจิมจอหอ. (2560). คุณค่าตราสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2551). เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการบริการ Psychology for the Hospitality Industry. (พิมพ์ครั้งที่ 14). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โชคนิติ แสงลออ. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัฐพล สิริพรพิสุทธ์ิ. (2558). องค์ประกอบของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่มีผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทย. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์. (2557). การรับรู้คุณภาพบริการ และความพึงพอใจในการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการกรณีศึกษานักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ธนกฤตา วรรัตน์โภคา. (2553). ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นบี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ธิญาดา แก้วชนะ. (2557). การศึกษาทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในทรรศนะของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย. วารสารราชมงคลล้านนา. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 1-15

นิศา ชัชกุล. (2557). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัย: แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2555). พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: หจก.เฟริ์นเข้าหลวง พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง

ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (2558). อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซํ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, หน้าที่ 448-460

วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง. (2555). ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุกัญญา ดวงอุปมา. (2557). ผลกระทบของความพึงพอใจที่มีต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว: แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, หน้าที่ 353-360

Baloglu, S. and McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annuals of Tourism Research. Vol. 26, Issue 4, pp. 868-897. DOI: 10.1016/S0160-7383(99)00030-4

Cochran, W. G. (1997). Sampling Techniques. 3rd ed New York: Wiley

Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., and Wanhill, S. (1993). Tourism Principles and Practice. (2nd ed.). Harlow, Essex: Addison Wesley Longman

Echtner, C. M., and Ritchie, J. R. B. (2003). U.S. International Pleasure Travelers Images of Four Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors. Journal of Travel Research. Vol. 38, Issue 2, pp. 144-152. DOI: 10.1177/004728759903800207

Kozak, M. and Decrop, A. (2009). Handbook of Tourist Behavior: Theory and Practice. New York: Routledge

Munhurrun, P. R., Seebaluck, V. N., and Naido, P. (2015). Examing the Structural Relationships of Destination Image, Perceived Value, Tourist Satisfaction and Loyalty: Case of Mauritius. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 175, pp. 252-259. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1198

Robinson, E. J. (1969). Public Relation and Survey Research. New York: Appleton Century Crofts

Robinson, S. and Etherington, L. (2006). Customer Loyalty: A Guide for Time Traveler. New York: Palgrave Macmillan

Rovinelli, R. J. and Hambleton, R. K. (1977). On the Use of Content Specialists in the Assessment of Criterion-Referenced Test Item Validity. Dutch Journal of Educational Research. Vol. 2, pp. 49-60

Published

2019-06-28

How to Cite

ใสมณี ต., & นิลพลับ ช. (2019). The Effect of Tourism Image and Satisfaction on Tourist Loyalty in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 6(1), 126–141. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/199527

Issue

Section

Research Articles