Green Product: Value Added Creation

Authors

  • ฉัตรชัย - อินทสังข์ Doctor Student, Doctor of Philosophy, Mahasarakham Business School
  • สุพรรณี พรภักดี
  • จันทนา เอี่ยมสว่าง

Keywords:

Green Marketing Strategy, Green Product, Characteristics of Green Product

Abstract

In recent decades, the public has increasingly noticed environmental issues by reason of the disastrous environmental pollution arisen from industrial manufacturing activities. Consequently, more firms are prone to accept environment protection as their social responsibility. Firms should apply green marketing strategies to enhance perceived value of their products and reduce perceived risk of their products with respect to environmental consideration to raise their competitive advantage that lead to increased sales, profits, trust and image that reflect the performance that is superior to the competitors. Green marketing activities involve developing, differentiating, product idea generation and services that satisfy customers’ environmental needs without a hurtful influence on the environment. In this article determining the characteristics of the green product four aspects as follow: 1) label, 2) implementation, 3) packaging, and 4) production system. In addition, this paper is fulfill the knowledge of the green marketing strategy that can help the executive to understand and to be used as a guideline for the development, improvement of marketing competitiveness effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด. (2561). ขวดน้ำทิพย์อีโค-ครัช. เข้าถึงเมื่อ (14 ตุลาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (https://www.sanook.com/news/1125022/)

ฉัตรชัย อินทสังข์. (2557). การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม. สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา: สำนักพิมพ์ เอกปริ้น

ฉัตรชัย อินทสังข์, ณพรรณ สินธุศิริ และยุพาภรณ์ ชัยเสนา. (2561). ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

ฉัตรชัย อินทสังข์, สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ และพรศิริ วิรุณพันธ์. (2562). การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, หน้า 91-102

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2561). ฉลากเขียว. เข้าถึงเมื่อ (24 ธันวาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (http://www.tei.or.th/greenlabel/)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2561). ฉลากคาร์บอน. เข้าถึงเมื่อ (24 ธันวาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (http://www.environnet.in.th/archives/1496)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.). (2561). ฉลากเบอร์ 5. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (http://labelno5.egat.co.th)

ชนิดา เพชรเยี่ยม และเพ็ญศรี เจริญวานิช. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างคุณค่าตราสินค้าสีเขียวของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ. ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, หน้า 145-166

ณัชชา บางท่าไม้, ชัยสิทธิ์ นวลจันทร์, กาญจนา ปรักมาศ, ทัตยา ขำเจริญ, นาฏยา จริตรัมย์ และสรพงษ์ สุขสวัสดิ์. (2552). ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 31, ฉบับที่ 119-120, หน้า 56-71

ณัฐณิชา นิสัยสุข และขวัญกมล ดอนขวา. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หนา้ 57-67

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2561). ตราสัญลักษณ์ตัวจี. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenproduction/g-marks-green-otop/)

บริษัท ไทยโรตารี่พลาสติก จำกัด. (2561). ถุงพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงเมื่อ (20 ตุลาคม 2561). เข้าถึงได้จาก (https://www.thairotaryplastic.com)

เบญจวรรณ บุณยรัตน. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนชายแดนไทย-ลาว. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, หน้า 1-9

ปริญ ลักษิตามาศ, ศิวารัตน์ ณ ปทุม และณรงค์ อภิชาติธนากุล. (2558). กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความสำเร็จในธุรกิจนำเที่ยวไทยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หน้า 30-31

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม. (2560). หลอดไฟ Philips LED. เข้าถึงเมื่อ (15 กันยายน 2560). เข้าถึงได้จาก (http://www.lighting.philips.co.th)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแบตเตอรี่. (2560). แบตเตอรี่อัลคาไลน์ฟูจิ. เข้าถึงเมื่อ (15 กันยายน 2560). เข้าถึงได้จาก (https://fujienviromax.co.uk/)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี

สุดใจ จันทร์เลื่อน. (2559). อิทธิพล 7R มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาติวานนท์. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สุรศักดิ์ จันพลา และสุนันทา แก้วสุข. (2559). การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้า 45-59

Al-Bakri, T. (2007). Marketing and Social Responsibility (in Arabic). 1st.ed. Dar Wael, Amman, Jordan American
Marketing Association. (2011). Definition of Green Marketing. Access (14 March 2011) Available (http://www.dictipnary.babylon.com/Green_Marketing)

Chen, Y. S. (2008). The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of Firms. Journal of Business Ethics. Vol. 77, Issue 3, pp. 271-286. DOI: 10.1007/s10551-006-9349-1

Chen, Y. S. (2010). The Drivers of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green Satisfaction, and Green Trust. Journal of Business Ethics. Vol. 93, Issue 2, pp. 307-319. DOI: 10.1007/s10551-009-0223-9

Choy, D. and Prizzia, R. (2010). Consumer Behaviour and Environmental Quality in Hawaii. Management of Environmental Quality: An International Journal. Vol. 21, No. 3, pp. 290-298. DOI: 10.1108/14777831011036858

Devi Juwaheer, T., Pudaruth, S., and Monique Emmanuelle Noyaux, M. (2012). Analysing the Impact of Green Marketing Strategies on Consumer Purchasing Patterns in Mauritius. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Vol. 8, No. 1, pp. 36-59. DOI: 10.1108/20425961211221615

Djumarno, Sjafar, O., and Djamaluddin, S. (2017). The Effect of Brand Image, Product Quality, and Relationship Marketing on Customer Satisfaction and Loyalty. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM). Vol. 2, Issue 10, pp. 15-24

Grundey, D. and Zaharia, R. M. (2008). Sustainable Incentive in Marketing and Strategic Greening: The Cases of Lithunia and Romania. Technological and Economic Development. Vol. 14, Issue 2, pp. 130-143. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.130-143

Kardes, F. R., Posavac, S. S., and Cronley, M. L. (2004). Consumer Inference: A Review of Processes Judgment Contexts. Journal of Consumer Psychology. Vol. 14, Issue 3, pp. 230-256. DOI: 10.1207/s15327663jcp1403_6

Ko, E., Hwang, Y. K., and Kim, E. Y. (2013). Green Marketing’ Functions in Building Corporate Image in the Retail Setting. Journal of Business Research. Vol. 66, Issue 10, pp. 1709-1715. DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.11.007

Kotler, P. and Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing. 10th Edition, Pearson-Prentice Hall, New Jersey

Kotler, P. and Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing. 12th Edition, Pearson-Prentice Hall, New Jersey

Mudambi, S. M., Doyle, P., and Wong, V. (1997). An Exploration of Branding in Industrial Markets. Industrial Marketing Management. Vol. 26, Issue 5, pp. 433-446. DOI: 10.1016/S0019-8501(96)00151-4

Nathan, C. S. and Mathi, K. M. (2013). A Study on Purchasers of Natural Products for Possibility of Green Marketing in Trichy and Chennai City. International Journal of Business and General Management (IJBGM). Vol. 2, Issue 4, pp. 21-30

Perera, H. L. N. and Pushpanathan, A. (2015). Green Marketing Practices and Customer Satisfaction: A Study of Hotels Industry in Wennappuwa Divisional Secretariat. Tourism, Leisure and Global Change. Vol. 2, pp. 13-29

Polonsky, M. J. (1994). An Introduction to Green Marketing. Electronic Green Journal. Vol. 1, Issue 2, pp. 1-10

Leonidou, L.C., Leonidou, C. N., and Kvasova, O. (2010). Antecedents and Outcomes of Consumer Environmentally Friendly Attitudes and Behaviour. Journal of Marketing Management. Vol. 26, Issue 13-14, pp. 1319-1344. DOI: 10.1080/0267257X.2010.523710

Rokka, J. and Uusitalo, L. (2008). Preference for Green Packaging in Consumer Product Choices-do Consumers care?. International Journal of Consumer Studies. Vol. 32, Issue 5, pp. 516-525. DOI: 10.1111/j.1470-6431.2008.00710.x

Svensson, G. and Wagner, B. (2012). Business Sustainability and E-Footprints on Earths Life and Ecosystems: Generic Models. European Business Review. Vol. 24, No. 6, pp. 543-552. DOI: DOI: 10.1108/09555341211270555

Yamaqupta, N. (2018). Perceived Environmental Responsibility, Intention to Purchase Green Products and the Moderating Effect of Peer Pressure: Evidence from Generation Y Consumers in Southern Thailand. Journal of Management Walailak University. Vol. 7, pp. 180-189 (in Thai)

Published

2019-12-25

How to Cite

อินทสังข์ ฉ. .-., พรภักดี ส., & เอี่ยมสว่าง จ. (2019). Green Product: Value Added Creation. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 6(2), 104–117. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/203242

Issue

Section

Academic Articles