A Study of the Inheritance of Local Wisdom of Tha Hin Ngom Subdistrict, Mueang District, Chaiyaphum Province

Keywords: Inheritance of Local Wisdom, Local Wisdom, Factors Promoting

Abstract

This research has 3 objectives: 1) to study factors promoting local wisdom inheritance of Tha Hin Lom Subdistrict, Muang District, Chaiyaphum Province; 2) to study the sufficiency towards conservation and inheritance of local wisdom of the local government organization. Tha Hin Ngom Subdistrict, Mueang District, Chaiyaphum Province and 3) to study the inheritance of local wisdom of Tha Hin Ngom Subdistrict, Mueang District, Chaiyaphum Province the sample group was local wisdom. Number of 27 persons and 375 local residents. Interview and questionnaire tools. The results of the research found that the factors promoting local wisdom inheritance had factors that promote the inheritance of local wisdom, including geography Natural resources Religion, beliefs, technology and economic aspects Which is suitable for the study of local wisdom Sufficiency towards the conservation and inheritance of local wisdom of the local government organization Tha Hin Ngom Subdistrict, Muang District, Chaiyaphum Province, found that the evaluation results were at a moderate level (gif.latex?\bar{X}= 2.77), and on the inheritance of local wisdom, it was found that there should be a policy to promote the establishment of a learning center of local wisdom to preserve and inherit local wisdom Sustainable.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Thitirada Prampree, Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University

146 หมู่ 11 บ้านคร้อ
ต.นาฝาย
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000

References

กานต์ทิตา สีหมากสุก และบุญรอด บุญเกิด. (2559). วิเคราะห์ปัจจัยการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในพิธีกรรมของไทยทรงดำ: กรณีศึกษาเขตตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 24, ฉบับที่ 44, หน้า 83-102

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน. กรุงเทพฯ: กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

จรัญดา จันทร์แจ่ม, อภิชาติ ใจอารีย์ และวีรฉัตร์ สุปัญโญ. (2557). แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่เยาวชนของชุมชนไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, หน้า 159-174

ชัชพล ทรงสุนทร และวงศ์พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560). การสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวของชาวมอญ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 224-239

ดลฤดี จันทร์แก้ว และวิรินดา สุทธิพรม. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 188-199

ทองใบ สิงสีทา. (2553). การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านรางแจง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นัขนลิน อินทนุพัฒน์. (2563). ศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนอ่างเก็บน้ำลำพอก จังหวัดสุรินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, หน้า 61-73

วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, กริช สะอิ้งทอง และอัศวินี ไชยวุฒิ. (2562). การศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, หน้า 53-68

ศรีประไพ อุดมละมุล, ซูลฟีกอร์ มาโซ, เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, จริยา วงศ์กำแหง และซอฟียะห์ แชลี. (2560). การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโบราณสถาน: กรณีศึกษาโบราณสถานบ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 12, ฉบับที่ Suppl. ฉบับพิเศษเดือนกุมภาพันธ์, หน้า 56-72

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). เข้าถึงเมื่อ (20 มกราคม 2564). เข้าถึงได้จาก (https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422)

สุกัญญา ดวงอุปมา, ปารีณา แอนเดอร์สัน และเพ็ญสิริ ภูวรกิจ. (2562). การศึกษาแนวทางการจัดการและรูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, หน้า 10-18

สุวิภา จำปาวัลย์ และธันยา พรหมบุรมย์. (2558). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 5-16

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. New York: Harper and Row Publications

Published
2021-05-31
How to Cite
Prampree, T. (2021). A Study of the Inheritance of Local Wisdom of Tha Hin Ngom Subdistrict, Mueang District, Chaiyaphum Province. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 8(1), 18-33. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/248371
Section
Research Articles