A Study of Learning Strategies for Developing Language Competency of Undergraduate in Nakhon Ratchasima Province

Authors

  • Kamontip Nuamkoksoong Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
  • Jirapan Nuamkoksoong Personnel Management Division, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima
  • Jakret Mettathamrong Faculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon

Keywords:

Learning Strategy, English Language Lroficiency, Undergraduate Student

Abstract

This research aimed 1) to study the factor analysis of learning strategies for developing language competency of undergraduate in Nakhon Ratchasima province and 2) to validate the consistency of structural equation a learning strategy for developing language competency of undergraduate in Nakhon Ratchasima province model. The sample of this research is an undergraduate student in Nakhon Ratchasima province amount 400 students, consist the undergraduate student of, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhonratchasima Rajabhat University, Vongchavalitkul University, and Suranaree University of Technology. The research instruments were questionnaires for collection and analyze data by factor analysis and confirm the consistency of the structural model with the empirical data. The results were found the factor analysis of learning strategies for developing language competency of undergraduate in Nakhon Ratchasima province that has 4 components included; 1) Strategic competence and language effort, 2) Language planning strategy, 3) Language learning exchange strategy, and 4) Language recognition strategy. The result to validate the consistency of structural equation a learning strategy for developing language competency of undergraduate in Nakhon Ratchasima province model was consistent with the empirical data. The model fit indices are Chi-square = 733.034, df = 374, CMIN/Df = 1.9599, CFI = 0.960, TLI = 0.953 SRMR = 0.033 RMSEA = 0.033

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เกศินี ชัยศรี. (2561). กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. วิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, หน้า 195-224

เกียรติชัย สายตำคำ. (2553). กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน. ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, หน้า 122-136

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฉัตร ชูชื่น, พูนทรัพย์ จันต๊ะ, พัฒนชัย กุลจันทร์ และณัฐดนัย เขียววาท. (2562). ผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แอปพลิเคชันการสอนภาษาอังกฤษ เลทเซินวัน ฟอร์ คิดส์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, หน้า 81-95

ถิรวัฒน์ ตันทนิส. (2555). การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ และกลวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาษาและภาษาศาสตร์. ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, หน้า 81-102

พรพิมล ศุขะวาที. (2560). การใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์โดยผ่านการเรียนแบบผสมผสานของนิสิตครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ. วารสารครุศาสตร์. ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, หน้า 72-89

พระมหาวีรเดช อธิปญโญ, ธีรศักดิ์ แสนวังทอง, ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง, พระสหัสษชัญญ์ รัตนสันติ และชัชชฎา ตรีทวีวงศ์สกุล. (2563). การพัฒนาเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานอีสปของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, หน้า 6032-6093

พัชรินทร์ ดวงศรี และฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์. (2562). การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา: กรณีศึกษานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, หน้า 97-111

รัชดา เชิดสูงเนิน. (2561). แรงจูงใจและกลวิธีการเรียนภาษาของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม. วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 32, ฉบับที่ 102, หน้า 197-210

ศรายุทธ สุภะโส และมนตรี วงษ์สะพาน. (2561). การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, หน้า 35-47

สุเทพ อ่วมเจริญ, วัชรา เล่าเรียนดี และประเสริฐ มงคล. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, หน้า 28-46

เสรี ชัดแช้ม. (2547). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารการวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 15

อโนมา โรจนาพงษ์ และสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา. (2556). อิทธิพลของการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่มีต่อแรงจูงใจในการอ่าน กลวิธีการอ่าน และผลลัพธ์การอ่านของนักเรียนนายร้อยตำรวจ. วารสาร ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หนา้ 254-266

อรอนงค์ ชมก้อน. (2558). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 45-50

อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, องอาจ นัยพัฒน์ และอัญชลี จันทร์เสม. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 36-53

Brown, D. H. (2000). Principle of Language Learning and Teaching (4th ed.). New York: Pearson Longman

Diamantopoulos, A. and Siguaw, A. D. (2000). Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated. London: Sage Publications

Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press

Green, J. M. and Oxford, R. (1995). A Closer Look at Learning Strategies, Proficiency, and Gender. TESOL Quartly. Vol. 29, No. 2, (summer), pp. 261-279

Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). Upper Saddle River, NJ Prentice Hall.

Kaplan, D. (2000). Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions Thousand Oaks. CA. Dage.

Lideman, R. H., Merenda, P. F., and Gold, R. Z. (1980). Introduction to Bivariate and Multivariate Analysis. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Nunan, D. (1997). Does Learner Strategy Learning Make a Difference?. Leguas Modernas. Num. 24, pp. 123-142

O’Malley, J. M. and Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston Mass: Heinle a Heinle Publishers.

Scarcella, R. and Oxford, R. (1992). The Tapestry of Language Learning: the Individual in the Communicative Classroom. Boston, MA: Heinle and Heinle.

Schumaker, R. E. and Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling (2nd ed.). Lawrence Erbaum Associate.

Segler, T. M., Pain, H., and Sorace, A. (2002). Second Language Vocabulary Acquisition and Learning Strategies in ICALL Environments. Computer Assisted Language Learning. Vol. 15, Issue 4, pp. 409-422. DOI: 10.1076/call.15.4.409.8272

Stern, H. H. (1992). Issues and Options in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. Steven, F. (1986). Crisis Management: Planning for the Inevitable. London: American Management Association

Thepsiri, K. and Pojanapunya, P. (2012). Remedial Students’ Attitudes Towards English Language Learning and Their Causal Attributions for Success or Failure. Humanities and Social Sciences. Vol. 29, No. 1, pp. 25-50

Published

2021-07-19

How to Cite

Nuamkoksoong ก., Nuamkoksoong จ., & Mettathamrong จ. (2021). A Study of Learning Strategies for Developing Language Competency of Undergraduate in Nakhon Ratchasima Province. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 8(2), 1–16. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/248825

Issue

Section

Research Articles